Danh sách văn bản
1. Quyết định Số 01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập 2. Quyết định Số 02/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 3. Quyết định Số 03/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hợp đồng lao động tại các tổ chức hội trong quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên 4. Quyết định Số 05/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 5. Quyết định Số 06/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 6. Quyết định Số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái nguyên 7. Quyết định Số 08/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 8. Quyết định Số 09/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Thái Nguyên ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 9. Nghị quyết Số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm PCT UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 10. Nghị quyết Số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 11. Nghị quyết Số 03/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh TN 12. Nghị quyết Số 04/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn NS tỉnh năm 2019 giúp tỉnh Luang Prabang, nước CH DCND Lào thực hiện xây dựng công trình hữu nghị về giáo dục 13. Nghị quyết Số 05/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: đường đô thị dọc Sông Công, TP Sông Công theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT) 14. Nghị quyết Số 06/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 tỉnh TN 15. Nghị quyết Số 07/NQ-HĐND về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tháp Anten truyền hình Thái Nguyên

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.