Danh sách văn bản
1. Quyết định Số 27/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên. 2. Quyết định Số 28/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 3. Quyết định Số 29/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 4. Quyết định Số 30/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ một phần Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ chức thực hiện mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 5. Quyết định Số 31/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 6. Quyết định Số 32/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy định về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 7. Quyết định Số 33/2021/QĐ-UBND Ban hành Quy chế phối hợp, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh Thái Nguyên. 8. Quyết định Số 34/2021/QĐ-UBND Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. 9. Quyết định Số 35/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 10. Quyết định Số 1853/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phổ Yên. 11. Quyết định Số 1854/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Sông Công. 12. Quyết định Số 1866/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2040. 13. Quyết định Số 1869/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2035. 14. Quyết định Số 1881/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 15. Quyết định Số 1903/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 16. Quyết định Số 2222/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở kỳ 05 năm 2021-2025 và năm đầu kỳ (năm 2021) của tỉnh Thái Nguyên.

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.