Danh sách văn bản
1. Quyết định Số 13/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 2. Quyết định Số 14/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tỉnh Thái Nguyên” giai đoạn 2022 - 2026. 3. Quyết định Số 1075/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 4. Quyết định Số 1223/QĐ-UBND Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bưu chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên. 5. Quyết định Số 1230/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 6. Quyết định Số 1354/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh, chuyển tiếp Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 7. Quyết định Số 1438/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản, Tin học-Thống kê thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên. 8. Quyết định Số 1542/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.

CÔNG BÁO TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang – TP. Thái Nguyên.

Điện thoại: (0280)3 751 789 - Fax: (0280)3 851 149 - Email: congbaotn@thainguyen.gov.vn

© Bản quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

® Ghi rõ nguồn "Công báo tỉnh Thái Nguyên" khi sử dụng lại thông tin từ website này.