Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2018 Ngày 25 tháng 2 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
08/12/2017 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2017 của một số địa phương và phân bổ dự toán ngân sách năm 2018 tỉnh Thái Nguyên. 02
08/12/2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động năm 2018 của tỉnh Thái Nguyên. 32
08/12/2017 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tỉnh Thái Nguyên. 38
08/12/2017 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020. 101