Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2019 Ngày 25 tháng 5 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12/02/2019 Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. 03
28/02/2019 Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 19
06/03/2019 Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về hợp đồng lao động tại các tổ chức hội trong quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên. 30
29/03/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 32
18/04/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 33
19/04/2019 Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái nguyên. 43
19/04/2019 Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về Đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 47
16/05/2019 Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý đoàn của tỉnh Thái Nguyên ra nước ngoài và người nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 84
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
27/03/2019 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm PCT UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 86
27/03/2019 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. 87
27/03/2019 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh TN. 89
27/03/2019 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn NS tỉnh năm 2019 giúp tỉnh Luang Prabang, nước CH DCND Lào thực hiện xây dựng công trình hữu nghị về giáo dục. 91
27/03/2019 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: đường đô thị dọc Sông Công, TP Sông Công theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT). 93
27/03/2019 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 tỉnh TN. 97
27/03/2019 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tháp Anten truyền hình Thái Nguyên. 109