"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chế độ - Chính sách  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 45 văn bản thuộc lĩnh vực Chế độ - Chính sách:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02/08/2018 Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
13/07/2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
19/01/2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
18/12/2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với hoạt động xã hội hóa đầu tư thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
20/07/2017 Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
19/05/2017 Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế, chính sách thu hút xã hội hoá đầu tư và khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
18/05/2017 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng An toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.
18/05/2017 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020.
08/12/2016 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2017.
31/10/2016 Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý tài chính Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên.
13/01/2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính Phụ lục Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
23/10/2015 Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số hóa và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 61/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2015 của tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2014 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ dự toán ngân sách năm 2015 tỉnh Thái Nguyên.
28/11/2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/09/2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tạo lập, quản lý, sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/08/2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
07/03/2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh vÒ viÖc c«ng khai dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n­¬íc n¨m 2013 tØnh Th¸i Nguyªn.
26/12/2012 Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/08/2012 Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ quản lý đặc thù đối với Đội tuyên truyền lưu động; chế độ chi tiêu tài chính đối với các hoạt động thể thao và các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /3     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner