"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Cải cách hành chính  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 30 văn bản thuộc lĩnh vực Cải cách hành chính:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29/03/2019 Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
28/12/2018 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thi đua, khen thưởng phong trào “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2025.
20/06/2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
27/10/2017 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước; mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi, mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
10/10/2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
21/12/2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên.
25/07/2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
26/04/2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
25/06/2012 Quyết định số 1360/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 03 (ba) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, 07 (bảy) thủ tục hành chính mới ban hành, 04 (bốn) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; 11 (mười một) thủ tục hành chính mới ban hành, 03 (ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực đất đai, áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/06/2012 Quyết định số 1293/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ báo cáo kết quả thực hiện Cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên.
26/12/2011 Quyết định số 3275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên.
08/11/2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc quản lý tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ thuộc tỉnh Thái Nguyên.
28/10/2011 Quyết định số 2728/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
15/06/2011 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.
22/04/2011 Quyết định số 1035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của tỉnh Thái Nguyên năm 2011.
21/04/2011 Quyết định số 1025/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011.
06/08/2010 Quyết định số 1800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.
06/08/2010 Quyết định số 1799/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên.
05/08/2010 Quyết định số 1794/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.
05/08/2010 Quyết định số 1793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,935,735 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner