"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Kế hoạch - Chương trình  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 33 văn bản thuộc lĩnh vực Kế hoạch - Chương trình:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08/12/2018 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2035.
14/12/2015 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2016.
24/09/2015 Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 11/6/2009.
26/04/2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Chương trình hành động “Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Nguyên thành tỉnh Công nghiệp theo hướng hiện đại trước năm 2020”.
26/12/2012 Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ về việc phê chuẩn chương trình kiểm tra, giám sát năm 2013 của HĐND Huyện khoá XVIII.
25/12/2012 Nghị quyết số 60/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về Kế hoạch giám sát năm 2013 của Hội đồng nhân dân huyện.
24/12/2012 Nghị quyết số 115/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công về việc phê duyệt danh mục các Dự án, công trình trọng điểm đầu tư trên địa bàn thị xã giai đoạn 2012 - 2015.
21/12/2012 Quyết định số 48/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về Cơ chế thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng cơ bản của các doanh nghiệp tỉnh ngoài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
21/12/2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa về Chương trình hoạt động, Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2013.
15/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
15/12/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2012 và kế hoạch sử dụng đất năm 2013, tỉnh Thái Nguyên.
15/12/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2013.
15/12/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.
21/05/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
12/12/2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
29/07/2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc thông qua Chương trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011 - 2015.
29/07/2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND huyện Phú Lương khoá XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016.
29/07/2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2011 huyện Phú Lương.
09/06/2011 Quyết định số 1413/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề án: “Tiếp tục củng cố, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.
14/02/2011 Quyết định số 315/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh mục các dự án vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 - 2015.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
12,920,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner