"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 38 + 39           Năm 2011 Ngày 30 tháng 12 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26/10/2011 Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do tăng mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 03
26/10/2011 Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành hệ số điều chỉnh dự toán do tăng mức lương tối thiểu vùng để quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 05
31/10/2011 Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội. 07
08/11/2011 Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp, hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ thuộc tỉnh Thái Nguyên. 09
21/11/2011 Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về soạn thảo, ban hành và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 15
08/11/2011 Chỉ thị số 25/2011/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 22
Hội đồng nhân dân thành phố
11/11/2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách Nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2011. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28/10/2011 Quyết định số 2694/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 43
28/10/2011 Quyết định số 2728/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 47
09/11/2011 Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chế độ trách nhiệm Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, bảo vệ đê điều trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 66
18/11/2011 Quyết định số 2941/QĐ-UBND về việc Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”. 72
13/12/2011 Quyết định số 3130/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch vùng nông nghiệp chè an toàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. 81
13/12/2011 Quyết định số 3134/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. 93
19/12/2011 Quyết định số 3206/QĐ-UBND ban hành tỷ lệ (%) chất lượng còn lại xe ôtô, xe máy đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên làm căn cứ thu lệ phí trước bạ. 103
20/12/2011 Quyết định số 3224/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên. 105
11,827,648 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner