"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 30 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15/12/2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2007 tỉnh Thái Nguyên. 04
15/12/2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Chư¬ơng trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành TW khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 05
15/12/2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn "Đề án bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá giai đoạn 2007 – 2010 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên". 07
15/12/2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND thông qua tổng biên chế hành chính và quyết định biên chế sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Thái Nguyên. 10
15/12/2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Báo cáo hoạt động công tác năm 2006 và nhiệm vụ công tác năm 2007 của ngành Tòa án tỉnh Thái Nguyên. 11
15/12/2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND phê chuẩn nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2006. 13
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/11/2006 Quyết định số 121/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý và phát hành Công báo của tỉnh Thái Nguyên. 14
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
27/12/2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Phú Lương. 18
27/12/2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình xây dựng Trường học đạt chuẩn Quốc gia huyện Phú Lương giai đoạn 2006 - 2012. 20
27/12/2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về việc thông qua đề án phổ cập giáo dục bậc Trung học huyện Phú Lương giai đoạn 2006 - 2012. 22
27/12/2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Lương giai đoạn 2006 - 2010. 24
27/12/2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 huyện Phú Lương. 25
27/12/2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân huyện. 28
27/12/2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2007 của Hội đồng nhân dân huyện. 29
27/12/2006 Nghị quyết số 46/2006/NQ-HĐND về cơ chế phân bổ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất năm 2007. 32
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
21/12/2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 huyện Phú Bình. 34
21/12/2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2007 của HĐND huyện Phú Bình. 39
21/12/2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn phân loại đơn vị hành chính các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Bình. 42
21/12/2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất của huyện Phú Bình năm 2007. 43
21/12/2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện Phú Bình về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 45
21/12/2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn cơ chế đối ứng của nhân dân xây dựng các công trình nhà lớp học kiên cố và phương án điều chỉnh mức thu tiền đóng góp xây dựng trường lớp học trên địa bàn huyện kể từ năm 2007 trở đi. 47
21/12/2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2006 và nhiệm vụ công tác năm 2007 của Toà án Nhân dân huyện. 49
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
23/12/2006 Quyết định số 1992B/2006/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về: Sử dụng biên chế, tổ chức bộ máy và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Phú Bình từ năm 2007 đến 2010. 50
12,582,530 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner