"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2007 Ngày 15 tháng 3 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18/01/2007 Quyết định số 139/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04
18/01/2007 Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 07
18/01/2007 Quyết định số 141/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 11
18/01/2007 Quyết định số 142/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành mức thu nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 15
26/01/2007 Quyết định số 195/2007/QĐ- UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010. 19
26/01/2007 Quyết định số 196/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 24
Hội đồng nhân dân thành phố
28/12/2006 Nghị quyết số 25/2006/NQ-HĐND về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2006, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. 36
28/12/2006 Nghị quyết số 26/2006/NQ-HĐND về phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước của thành phố Thái Nguyên năm 2007. 41
28/12/2006 Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2007 thành phố Thái Nguyên. 58
28/12/2006 Nghị quyết số 29/2006/NQ-HĐND về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 26 phường, xã giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 thành phố Thái Nguyên. 59
28/12/2006 Nghị quyết số 30/2006/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, phường ở thành phố Thái Nguyên. 60
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố
28/12/2006 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình hoạt động năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên. 62
28/12/2006 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân về công tác xét xử năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2007. 65
28/12/2006 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành TW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 67
28/12/2006 Nghị quyết số 32 /NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch tổ chức hưởng ứng năm du lịch Thái Nguyên 2007 và Kỷ niệm 45 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. 68
28/12/2006 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc thông qua Báo cáo triển khai thực hiện Dự án Xây dựng Hồ điều hoà Xương Rồng và khu đô thị thành phố Thái Nguyên. 69
28/12/2006 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư¬ xây dựng năm 2006; Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm chào mừng 45 năm ngày thành lập TP và hưởng ứng Năm du lịch Thái Nguyên 2007; và phê duyệt Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 thành phố Thái Nguyên. 70
Ủy ban nhân dân thành phố
19/12/2006 Báo cáo số 79/UBND-TN&MT quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết 26 phường, xã thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. 82
19/12/2006 Báo cáo số 80/UBND-TN&MT kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2006 và kế hoạch sử dụng đất năm 2007, thành phố Thái Nguyên. 97
19/12/2006 Chương trình hành động số 226/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành TW khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 103
20/12/2006 Kế hoạch số 45/KH-UBND tổ chức Hưởng ứng năm du lịch Thái Nguyên 2007 và Kỷ niệm 45 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. 109
12,269,156 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner