"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2007 Ngày 15 tháng 5 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
28/02/2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-TTG về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010. 04
Bộ Tài chính
21/03/2007 Thông tư số 23/2007/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 10
Ủy ban nhân dân tỉnh
19/03/2007 Quyết định số 646/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc cấp phép và giám sát khai thác rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20
22/03/2007 Quyết định số 496/2007QĐ-UBND về việc ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 24
22/03/2007 Quyết định số 498/2007/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định vè mức thu, chế độ quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 28
24/03/2007 Quyết định số 761/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 140/2007/QĐ-UBND ngày 18012007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 32
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
27/12/2006 Nghị quyết số 19/2006/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất đai huyện Phổ Yên giai đoạn 2006 - 2010 tầm nhìn 2015. 35
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
16/01/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND về dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước huyện Đồng Hỳ năm 2007. 44
16/01/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về điều chỉnh và cơ chế hỗ trợ năm 2007 huyện Đồng Hỷ. 46
16/01/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 của huyện Đồng Hỷ. 48
16/01/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND phê chuẩn nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ năm 2007. 54
16/01/2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo công tác xét xử năm 2006, phương hướng, nhiệm vụ năm 2007 của TAND - HTND huyện Đồng Hỷ. 56
16/01/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc Phê duyệt Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Đồng Hỷ giai đoạn 2006 - 2010. 58
16/01/2007 Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn huyện Đồng Hỷ. 59
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
22/12/2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 của huyện Định Hóa. 61
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
29/12/2006 Nghị quyết số 90/2006/NQ-HĐND về kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2007. 68
29/12/2006 Nghị quyết số 91/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai. 76
29/12/2006 Nghị quyết số 92/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2007 huyện Võ Nhai. 80
29/12/2006 Nghị quyết số 93/2006/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện Võ Nhai năm 2006. 91
29/12/2006 Nghị quyết số 94/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp xã. 93
29/12/2006 Nghị quyết số 95/2006/NQ-HĐND phê chuẩn bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Võ Nhai. 94
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/03/2007 Quyết định số 725/2007QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 97
12,582,791 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner