"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2007 Ngày 20 tháng 4 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
02/02/2007 Quyết định số 267/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu, chế độ quản lý và sử dụng phí đò ngang trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04
02/02/2007 Quyết định số 268/2007/QĐ-UBND về chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí lề đường, bến bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 07
02/02/2007 Quyết định số 269/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân. 13
02/02/2007 Quyết định số 270/2007QĐ-UBND về việc ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí đấu thầu, đấu giá. 23
02/02/2007 Quyết định số 271/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý. 29
13/02/2007 Quyết định số 342/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ đối với xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 32
13/02/2007 Quyết định số 343/2007/QĐ-UBND về việc quy định nội dung, mức chi thực hiện duy trì kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở và hỗ trợ phổ cập giáo dục bậc Trung học tỉnh Thái Nguyên. 51
06/03/2007 Quyết định số 396/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 55
06/03/2007 Quyết định số 400/2007/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 58
08/03/2007 Quyết định số 418/2007/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2007. 61
16/03/2007 Quyết định số 454/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số định mức chi tiết đối với ngành thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên. 76
Ủy ban nhân dân thành phố
29/12/2006 Quyết định số 3677/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. 84
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
26/12/2006 Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 của thị xã Sông Công. 109
26/12/2006 Nghị quyết số 72/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2006 và dự toán ngân sách năm 2007 của thị xã Sông Công. 114
26/12/2006 Nghị quyết số 73/2006/NQ-HĐND phê duyệt về phân loại đơn vị hành chính xã, phường thị xã Sông Công. 116
26/12/2006 Nghị quyết số 74/2006/NQ-HĐND về việc đổi tên trường học thuộc thị xã Sông Công. 118
26/12/2006 Nghị quyết số 75/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thị xã Sông Công. 119
26/12/2006 Nghị quyết số 76/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2006 và nhiệm vụ công tác năm 2007 của Toà án nhân dân thị xã Sông Công. 121
26/12/2006 Nghị quyết số 77/2006/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng thị xã Sông Công giai đoạn 2006 - 2010. 123
26/12/2006 Nghị quyết số 78/2006/NQ-HĐND phê chuẩn Đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông - lâm nghiệp thị xã Sông Công giai đoạn 2006 - 2010. 127
26/12/2006 Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND phê duyệt Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân thị xã Sông Công thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban chấp hành TW khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 131
26/12/2006 Nghị quyết số 80/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công năm 2007. 133
12,269,116 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner