"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2007 Ngày 15 tháng 6 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
04/05/2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-TTG phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. 03
07/05/2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTG về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. 22
10/05/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTG ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
14/05/2007 Quyết định số 867/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về thu hồi đất, quản lý quỹ đất đã thu hồi; trình tự, thủ tục xin giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 41
14/05/2007 Quyết định số 868/2007/QĐ-UBND v/v ban hành quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 51
29/10/2007 Quyết định số 944/2007/QĐ-UBND về việc ban hành “ Quy định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn l¬ưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 57
Hội đồng nhân dân thành phố
10/04/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát triển Dịch vụ thương mại - Du lịch thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010. 74
10/04/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án quy hoạch Cụm công nghiệp và Làng nghề thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007-2010. 76
10/04/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất và tiêu thụ rau an toàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 – 2010. 79
10/04/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát triển sản xuất hoa tươi chất lượng cao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 – 2010. 81
10/04/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 – 2010. 83
10/04/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án phát triển sự nghiệp Văn hóa thông tin - Thể thao thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 – 2010. 85
PHẦN Văn bản khác
Trung tâm Công báo tỉnh
15/06/2007 Mục lục số 01/ML-TTCB mục lục. 88
12,582,773 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner