"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2007 Ngày 30 tháng 7 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Chính phủ
14/06/2007 Nghị định số 103/2007/NĐ-CP quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 04
Bộ Nội vụ
26/02/2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. 16
25/05/2007 Thông tư số 02/2007/TT-BNV hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức. 26
21/06/2007 Thông tư số 04/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng sử dụngvà quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. 31
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của tỉnh Thái Nguyên. 38
17/07/2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước Tỉnh Thái Nguyên năm 2006. 42
17/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về bổ sung và điều chỉnh mức thu Một số loại phí, lệ phí thuộc tỉnh Thái nguyên quản lý. 44
17/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả rà soát, quy hoạch lại 3 loại rừng tỉnh Thái Nguyên năm 2006. 52
17/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng sắt, quặng titan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2007 – 2015, có xét đến năm 2020. 54
17/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc cho thôi chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 64
21/07/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 65
Ủy ban nhân dân tỉnh
22/06/2007 Quyết định số 1205/2007/QĐ-UBND về Việc Ban hành Quy định về một số biện pháp thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi và bảo đảm đầu tư trực tiếp của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 67
13/07/2007 Quyết định số 1375/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 81
25/07/2007 Quyết định số 1458/2007/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2007. 94
26/07/2007 Quyết định số 1466/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. 96
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
20/07/2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Phú bình năm 2006. 102
20/07/2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Phú Bình. 111
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
17/07/2007 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 115
17/07/2007 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc cho thôi chức vụ Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 116
17/07/2007 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XI, nhiệm kỳ 2004 - 2009. 117
Ủy ban nhân dân tỉnh
09/07/2007 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc triển khai Luật Công chứng và Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký. 118
12,269,112 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner