"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2007 Ngày 25 tháng 8 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Nội vụ
04/07/2007 Thông tư số 07/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/ 2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước. 05
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
26/06/2007 Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn sửa đổi Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/01/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước. 18
Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2007 Quyết định số 1505/2007/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về giá đất ở tại một số khu dân cư trên địa bàn thị xã Sông Công đã ban hành tại Quyết định số 2958/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 20
01/08/2007 Quyết định số 1532/ 2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc lập, thẩm định đề án khảo sát, đề án thăm dò; xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn; trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, trên địa bàn tỉnh Thái nguyên. 23
10/08/2007 Quyết định số 1597/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về việc điều chỉnh cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao đã cấp vượt hạn mức đất ở theo quy định do không tách diện tích đất ở và đất vườn, ao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 33
16/08/2007 Quyết định số 1631/2007/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch nguồn vốn có mục tiêu năm 2006 chuyển sang thực hiện năm 2007 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2007 tỉnh Thái Nguyên. 42
Hội đồng nhân dân thành phố
20/07/2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2006. 53
20/07/2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 thành phố Thái Nguyên. 55
20/07/2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND về việc phê duyệt Đề án Phát triển mạng lưới giao thông tĩnh thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2007 - 2010. 59
20/07/2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2007. 64
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
24/07/2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất 6 tháng cuối năm 2007. 66
24/07/2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc hỗ trợ thực hiện Chương trình hợp tác với Tổ chức Plan trên địa bàn từ năm 2007. 68
24/07/2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc củng cố, tăng cường công tác bảo vệ trụ sở làm việc của cơ quan Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện. 69
26/07/2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Đại Từ năm 2006. 71
27/07/2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Đại Từ. 73
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
28/07/2007 Nghị quyết số 37/2007/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Phú Lương năm 2006. 78
28/07/2007 Nghị quyết số 39/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2007 huyện Phú Lương. 80
28/07/2007 Nghị quyết số 40/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2007 huyện Phú Lương. 82
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
20/07/2007 Nghị quyết số 41/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách huyện Đồng Hỷ năm 2007. 84
20/07/2007 Nghị quyết số 42/2007/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi Ngân sách Nhà nước huyện Đồng Hỷ năm 2006. 87
20/07/2007 Nghị quyết số 43/2007/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2007. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007. 89
20/07/2007 Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND về việc đánh giá thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2007 và kế hoạch sử dụng đất bổ sung năm 2007. 93
20/07/2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư và kế hoạch xây dựng cơ bản huyện Đồng Hỷ năm 2007. 94
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
26/07/2007 Nghị quyết số 44/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 của huyện Định Hoá. 96
26/07/2007 Nghị quyết số 46/2007/NQ-HĐND về việc thông qua Phương án huy động các nguồn lực để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện Định Hoá. 101
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07/08/2007 Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 103
13/08/2007 Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo Chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010. 106
12,582,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner