"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2009 Ngày 30 tháng 8 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Thủ tướng Chính phủ
29/07/2009 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. 05
Bộ Nội vụ
29/04/2009 Thông tư số 03/2009/TT-BNV hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Uỷ ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 15
29/04/2009 Thông tư số 04/2009/TT-BNV sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 5 thông tư số 02/2009/TT-BNV ngày 19 tháng 3 năm 2009 của bộ nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường. 17
Hội đồng nhân dân tỉnh
28/07/2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009. 19
28/07/2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2008. 24
28/07/2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2015, có xét đến năm 2020. 42
28/07/2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trong nhóm khoáng chất công nghiệp bao gồm: Caolanh, Sét gốm, Barit, Photphorit, Dolomit, Quazit và Pyrit trên địa bàn tỉnhThái Nguyên giai đoạn 2009 - 2015, có xét đến năm 2020. 55
28/07/2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp điểm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 64
28/07/2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính xã Tân Quang để thành lập phường Bách Quang, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 74
28/07/2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND về việc quy định mức phụ cấp đối với Bảo vệ dân phố của tỉnh Thái Nguyên. 76
28/07/2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên. 78
28/07/2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND xây dựng Quỹ Quốc phòng, an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 81
28/07/2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND về việc quy định và điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 84
28/07/2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 87
Ủy ban nhân dân tỉnh
20/07/2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND chế độ phụ cấp cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 90
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
29/07/2009 Nghị quyết số 391/2009/NQ-HĐND về cơ chế xử dụng nguồn vốn vay đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện Phú Lương giai đoạn 2009-2015. 94
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
24/07/2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND v/v Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2009. 97
24/07/2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND thông qua Đề án đổi tên thị trấn nông trường Sông Cầu thành thị trấn Sông Cầu, điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Sông Cầu và xã Quang Sơn Huyện Đồng Hỷ. 101
24/07/2009 Nghị quyết số 25/2009/NQ-HĐND về việc đánh giá thực hiện kế hoạch sử dụng đất 6 tháng đầu năm 2009 và kế hoach sử dụng đất bổ sung 6 tháng cuối năm 2009. 103
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
30/07/2009 Nghị quyết số 71/2009/NQ-HĐND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2009 huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 105
30/07/2009 Nghị quyết số 72/2009/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện Phú Bình năm 2008. 108
30/07/2009 Nghị quyết số 73/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 huyện Phú Bình. 110
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
05/11/2008 Quyết định số 1742/QĐ-UBND quy định thực hiện duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng thuộc Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 115
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
29/07/2009 Nghị quyết số 392/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Phú Lương. 121
29/07/2009 Nghị quyết số 393/NQ-HĐND về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 huyện Phú Lương. 123
29/07/2009 Nghị quyết số 394/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước huyện Phú Lương năm 2008. 125
29/07/2009 Nghị quyết số 395/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009 huyện Phú Lương. 127
12,920,402 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner