"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2009 Ngày 05 tháng 3 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/12/2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Nguyên. 04
10/01/2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp liên ngành giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên cơ sở hợp nhất mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế thành mã số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 20
21/01/2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 tỉnh Thái Nguyên. 27
23/01/2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định xét tuyển viên chức đối với người lao động hợp đồng làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập từ trước ngày 01/5/2006. 56
Hội đồng nhân dân thành phố
19/12/2008 Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND về kế hoạch sử dụng đất năm 2009 thành phố Thái Nguyên. 60
19/12/2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về việc thông qua chương trình hoạt động năm 2009 của HĐND thành phố Thái Nguyên. 63
19/12/2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVI. nhiệm kỳ 2004-2011. 66
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
25/12/2008 Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện. 67
25/12/2008 Nghị quyết số 42/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2008 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2009 huyện Phú Lương. 68
25/12/2008 Nghị quyết số 43/2008/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Phú Lương. 71
25/12/2008 Nghị quyết số 44/2008/NQ-HĐND về việc phân bổ tỷ lệ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2009. 73
25/12/2008 Nghị quyết số 45/2008/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2009 của HĐND huyện Phú Lương. 75
25/12/2008 Nghị quyết số 46/2008/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012 huyện Phú Lương. 78
25/12/2008 Nghị quyết số 47/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2009 huyện Phú Lương. 80
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
19/12/2008 Nghị quyết số 71/2008/NQ-HĐND về Dự toán Thu - Chi ngân sách Nhà nước huyện đồng Hỷ. 85
19/12/2008 Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện các cơ chế năm 2009 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 90
22/12/2008 Nghị quyết số 81/2008/NQ-HĐND về việc: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2008. Chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2009. 93
22/12/2008 Nghị quyết số 83/2008/NQ-HĐND phê chuẩn nhiệm vụ công tác của HĐND huyện Đồng Hỷ năm 2009. 98
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
16/12/2008 Nghị quyết số 66/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của huyện Phú Bình. 99
16/12/2008 Nghị quyết số 67/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ Ngân sách huyện Phú Bình năm 2009. 105
16/12/2008 Nghị quyết số 68/2008/NQ-HĐND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2009 huyện Phú Bình. 111
16/12/2008 Nghị quyết số 69/2008/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo Toà án nhân dân huyện. 114
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29/12/2008 Quyết định số 3422/QĐ-UBND quy định mức thu tiền tiêm Vácxin phòng chống dại cho chó đối với chủ nuôi chó trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 116
02/01/2009 Chỉ thị số 01/CT-UBND về công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội năm 2009. 118
Hội đồng nhân dân thành phố
19/12/2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND v/v phê chuẩn báo cáo của Toà án nhân dân thành phố Thái Nguyên năm 2008 và phương hướng nhiệm vụ công tác toà án năm 2009. 123
19/12/2008 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVI, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 126
12,920,393 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner