"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10 + 11           Năm 2010 Ngày 30 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23/02/2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định kèm theo Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010, của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 04
10/03/2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số định mức chi đối với các hoạt động Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên. 06
15/03/2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 16
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
28/12/2009 Nghị quyết số 51/2009/NQ-HĐND về việc phân bổ tỷ lệ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Lương năm 2010. 26
28/12/2009 Nghị quyết số 52/2009/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2010 huyện Phú Lương. 28
28/12/2009 Nghị quyết số 53/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2010 của Hội đồng nhân dân huyện. 30
28/12/2009 Nghị quyết số 56/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 huyện Phú Lương. 33
28/12/2009 Nghị quyết số 58/2009/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Lương năm 2010. 36
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
24/12/2009 Nghị quyết số 45/ 2009/NQ-HĐND về việc: Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009; Chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 41
24/12/2009 Nghị quyết số 48/ 2009/NQ-HĐND về việc thực hiện các cơ chế năm 2010 trên địa bàn huyện Đồng Hỷ. 47
24/12/2009 Nghị quyết số 49/ 2009/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo công tác xét xử năm 2009 Nhiệm vụ công tác xét xử năm 2010 của TAND – HTND huyện Đồng Hỷ. 51
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
25/12/2009 Nghị quyết số 77/2009/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009 Và nhiệm vụ trọng tâm năm 2010 của huyện Phú Bình. 53
25/12/2009 Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh bổ sung năm 2010 huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. 60
25/12/2009 Nghị quyết số 79/2009/NQ-HĐND về phê chuẩn dự toán, phương án phân bổ Ngân sách huyện Phú Bình năm 2010. 63
25/12/2009 Nghị quyết số 80/2009/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của Toà án nhân dân huyện Phú Bình. 68
25/12/2009 Nghị quyết số 81/2009/NQ-HĐND về chương trình giám sát và chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện Phú Bình năm 2010. 70
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
28/12/2009 Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 huyện Võ Nhai. 73
28/12/2009 Nghị quyết số 40/ 2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ công tác của Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai năm 2010. 77
28/12/2009 Nghị quyết số 41/ 2009/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2009 và dự toán ngân sách năm 2010 huyện Võ Nhai. 79
28/12/2009 Nghị quyết số 42/ 2009/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo hoạt động công tác năm 2009 và nhiệm vụ công tác năm 2010 của Toà án nhân dân huyện Võ Nhai. 111
28/12/2009 Nghị quyết số 43/ 2009/NQ-HĐND phê chuẩn kế hoạch sử dụng đất điều chỉnh, bổ sung năm 2010 huyện Võ Nhai. 113
31/12/2009 Nghị quyết số 46/2009/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Võ Nhai đến năm 2020. 116
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
28/12/2009 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo của Tòa án nhân dân huyện. 120
12,582,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner