"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2011 Ngày 20 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/12/2010 Nghị quyết số 22/2010/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 tỉnh Thái Nguyên. 04
10/12/2010 Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ các nguồn vốn đầu tư và kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 tỉnh Thái Nguyên. 15
10/12/2010 Nghị quyết số 24/2010/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2011 tỉnh Thái Nguyên. 18
10/12/2010 Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 và điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Thái Nguyên. 38
10/12/2010 Nghị quyết số 27/2010/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2011 tỉnh Thái Nguyên. 47
10/12/2010 Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND về quy định khung giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 57
10/12/2010 Nghị quyết số 29/2010/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng Nghị quyết và Chương trình giám sát năm 2011 của HĐND tỉnh Thái Nguyên. 63
10/12/2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 68
10/12/2010 Nghị quyết số 31/2010/ NQ-HĐND thông qua Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. 72
10/12/2010 Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND quy định mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 75
10/12/2010 Nghị quyết số 34/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015. 80
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
10/12/2010 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2004 - 2011. 97
10/12/2010 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2004 - 2011. 98
10/12/2010 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên Nhiệm kỳ 2004 - 2011. 99
10/12/2010 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc giao biên chế công chức hành chính; quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2011 của tỉnh Thái Nguyên. 101
10/12/2010 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc phê chuẩn báo cáo công tác năm 2010 và nhiệm vụ công tác năm 2011 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 107
Ủy ban nhân dân tỉnh
03/12/2010 Quyết định số 2925/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Thái Nguyên. 109
12,935,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner