"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39 + 40           Năm 2012 Ngày 28 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15/12/2012 Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013. 03
15/12/2012 Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết và Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2013. 10
15/12/2012 Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên 3 năm 2013 - 2015 và năm 2013. 17
15/12/2012 Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên. 20
15/12/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND điều chỉnh, bổ sung quy định về tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2011 - 2015; bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 37
15/12/2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của các Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã đặc biệt khó khăn và các thôn, xóm, bản đặc biệt khó khăn thuộc các xã khu vực II; Mức trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của các cơ quan thanh tra nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 40
15/12/2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND quy định khung giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013. 44
15/12/2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2012 và kế hoạch sử dụng đất năm 2013, tỉnh Thái Nguyên. 53
15/12/2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 - 2015. 64
15/12/2012 Nghị quyết số 25/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án công nhận thị trấn Ba Hàng, thị trấn Bãi Bông, huyện Phổ Yên và thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. 69
15/12/2012 Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án mở rộng địa giới hành chính và đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 71
15/12/2012 Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo công tác năm 2012 và nhiệm vụ công tác năm 2013 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 73
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15/12/2012 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND phân bổ biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2013 của tỉnh Thái Nguyên. 75
15/12/2012 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Thái Nguyên, Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 79
15/12/2012 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Pháp chế, Phó Trưởng ban, Thành viên Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh Thái Nguyên, Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 80
Trung tâm Thông tin tỉnh
27/12/2012 Mục lục Công báo số MLCB mục Công báo năm 2012. 83
12,697,159 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner