"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2013 Ngày 30 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 tỉnh Thái Nguyên. 03
12/12/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Thái Nguyên. 11
12/12/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND về quy định khung gia các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013. 31
12/12/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp và các loại hợp đồng lao động năm 2014 của tỉnh Thái Nguyên. 38
12/12/2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản tỉnh Thái Nguyên năm 2014. 45
12/12/2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc thông qua kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2013 và kế hoạch sử dụng đất năm 2014 tỉnh Thái Nguyên. 48
12/12/2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên". 60
12/12/2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 91
12/12/2013 Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển cán bộ, công chức của tỉnh Thái Nguyên. 96
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2013 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về chương trình xây dựng nghị quyết và chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên năm 2014. 103
Trung tâm Thông tin tỉnh
25/12/2013 Mục lục số ML mục Lục CÔNG BÁO. 110
12,697,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner