"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Thông tin tổng hợp
Công báo Thái Nguyên: Góp phần quan trọng vào nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh
Giới thiệu về Trung tâm Thông tin tỉnh Thái Nguyên
Lịch sử hình thành và phát triển Công báo nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Giới thiệu chung về tỉnh Thái Nguyên
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 20 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2013 Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND về việc đặt tên một số tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
17/12/2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 07
18/12/2013 Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 30
19/12/2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định thi đua, khen thưởng trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 40
20/12/2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về cơ chế quản lý nguồn vốn dự trữ lưu thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 63
22/12/2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã. 69
23/12/2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các phòng, cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 75
25/12/2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 81
03/01/2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND qĐ Ban hành Quy định Thi đua, Khen thưởng trong hoạt động “Thu, nộp và quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”. 87
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12/12/2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND phê chuẩn báo cáo công tác năm 2013 và nhiệm vụ công tác năm 2014 của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 95
08/01/2014 Nghị quyết số 06/HĐND-VP về việc đính chính văn bản. 97
Ủy ban nhân dân tỉnh
08/01/2014 Quyết định số 32/QĐ-UBND pê duyệt giá đất ở trung bình để tính hỗ trợ đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014. 98
12,386,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner