Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Cơ quan ban hành
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
Trung tâm Công báo tỉnh
Trung tâm Thông tin tỉnh
Hội đồng nhân dân thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Hội đồng nhân dân huyện Phổ Yên
Hội đồng nhân dân huyện Đại Từ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Lương
Hội đồng nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình
Hội đồng nhân dân huyện Định Hóa
Hội đồng nhân dân huyện Võ Nhai
Ủy ban nhân dân huyện Đồng Hỷ
Hội đồng nhân dân thị xã Sông Công
Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam
Bộ Lao động - Thương binh và xã hội
Bộ Tài chính
Bộ Thông tin và truyền thông
Bộ Công thương - Giao thông vận tải - Tài chính
Bộ tư pháp - Bộ nội vụ
Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải
Bộ Nội vụ
Bộ Tài nguyên Môi trường
Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ
Bộ Xây dựng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tướng Chính phủ ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12/08/2011 Quyết định số 1379/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu thuộc tỉnh Thái Nguyên và phê duyệt Đề án định hướng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng căn cứ cách mạng tỉnh Thái Nguyên đến 2015. 
10/09/2010 Quyết định số 55/2010/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao. 
07/07/2010 Quyết định số 1045/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015”. 
18/06/2010 Chỉ thị số 919/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam. 
22/04/2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. 
29/07/2009 Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam. 
19/03/2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 
03/07/2008 Quyết định số 85/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 11 Điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. 
06/06/2008 Chỉ thị số 723/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 
06/06/2008 Chỉ thị số 182008/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác các mỏ đá nhằm đảm bảo an toàn trong khai thác. 
28/05/2008 Quyết định số 68/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các địa phương thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008. 
02/04/2008 Quyết định số 47/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 – 2010. 
25/03/2008 Quyết định số 319/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về nguồn vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg. 
24/03/2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2008. 
02/08/2007 Quyết định số 129/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước. 
10/05/2007 Quyết định số 64/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, có sử dụng ngân sách nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. 
07/05/2007 Quyết định số 59/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước. 
04/05/2007 Quyết định số 58/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020. 
28/02/2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc giai đoạn 2007 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
12,706,774 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner